Menu Zavřeno

Program

VOLEBNÍ PROGRAM „Pardubáci společně“
aneb
DOVOLTE NÁM UKÁZAT, CO MŮŽEME SPOLEČNĚ DOKÁZAT

Není rozhodující, kolik bude mít naše město obyvatel, ale jak se nám v něm bude žít!

1)  Efektivnější řízení města = více peněz pro rozvoj Pardubic!

 • Zefektivníme řízení města a jeho akciových společností
 • Budeme podporovat pardubické podnikatele v jejich rozvoji
 • Odstraníme zdvojené vyřizování agend mezi velkými a malými radnicemi, rozhodovat se bude na úřadě, co nejblíže občanům.
 • Posílíme rozhodovací pravomoci městských obvodu v rámci samosprávy (nakládání s nebytovými prostory, sportovišti atd.)
 • Zvýšíme efektivnost činnosti společností ve vlastnictví města - Rozvojový fond Pardubice, Nadace pro rozvoj města. Zamezíme tím zbytečnému přerozdělování peněz.
 •  Podpoříme prodej zbytného majetku města, nepodpoříme nerentabilní rekonstrukce a doplácení na jeho drahý provoz.
 • Nebudeme rozpočet spotřebovávat, ale budeme ho koncepčně investovat.

2)  Podpoříme startovací a sociální bydlení

 • Vytvoříme systém sociálního bydlení.
 • Podpoříme a rozvineme systém startovacích bytů.
 • Poskytneme byty absolventům škol a profesím, které město potřebuje ke svému chodu (lékaři, zdravotní sestry, absolventi vysokých škol, mladí řemeslníci).

3)  Doprava – Pomůžeme si sami

 • Budeme vyvíjet soustředěný a soustavný tlak na uvolnění financí na výstavbu silničních obchvatů Pardubic.
 • Podpoříme a urychlíme zavedení inteligentního dopravního systému umožňujícího plynulejší dopravu ve městě.
 • Budeme iniciovat vznik parkovacích kapacit ve vhodných lokalitách.
 • Prosadíme dobudování a rozšiřování sítě cyklostezek a bezbariérových tras pro hendikepované.
 • Ve spolupráci s městskými obvody podpoříme parkování residentů a regulaci placeného stání.
 • Prověříme smysluplnost současného systému MHD.
 • Vhodnými opatřeními zajistíme bezpečnou ochranu dětí kolem škol.
 • Prosadíme dílčí projekty, kterými pomůžeme zprůjezdnit město:
  propojení rychlodráhy a ul. Kyjevská
  zvýšení kapacity Anenský podjezd
  rozšíření o jeden pruh
 • Podpora elektromobility.

  4)  Strategické projekty - investice s rozvahou

 • Chceme zrekonstruovat Letní Stadion.
 • Začneme realizovat první etapu rekonstrukce Palackého třídy.
 • Budeme pokračovat v realizaci Dukly sportovní.
 • Dokončíme projekt přestupního dopravního uzlu v prostoru u nádraží včetně dobudování parkovacích kapacit.
 • Zrevitalizujeme park staré vojenské plovárny.
 •  Budeme investovat s rozvahou. Nechceme nádraží bez parkoviště nebo ulice bez stromů.
 • Budeme vstřícným partnerem ve znovuoživení Automatických mlýnů a zachráníme tak jedinečné dědictví industriální architektury v centru města.

5)  Řeky a zeleň ve městě - rozlévat se má voda nikoliv beton

 • Zapojíme vodu do života města, na každém vhodném veřejném prostoru postavíme pítko nebo vodní prvek.
 • Prosadíme dokončení projektů a následnou revitalizaci břehů obou řek a jejich zapojení do života města formou pobytových nábřeží (Náhrdelník Chrudimky), umožníme bydlení na řece.
 • Podpoříme výstavbu nových lávek přes Labe – nad zdymadlem v návaznosti na park Na Špici a mezi sídlištěm na nábřeží Závodu míru a Polabinami.
 • Budeme pokračovat v koncepci proměny městských lesů z hospodářských na rekreační.
 • Budeme více dbát na údržbu a péči městské zeleně – závlahy, ochrana, včasná dosadba.
 • Prověříme veřejné prostory ve městě a vytipujeme vhodné pro výsadbu stromů a zeleně.
 • Provedeme odbahnění Matičního jezera a Čičáku.
 • Vypracujeme projekt na vybudování přístavu pro rekreační lodě.

6)  Životní prostředí

 • V rámci kompetencí města budeme bránit jakýmkoliv krokům vedoucím k výstavbě spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.
 • Do tohoto procesu zapojíme i okolní obce.
 •  V rámci nového územního plánu budeme chránit krajinu a příměstskou zeleň. Budeme bránit neúměrnému rozrůstání zástavby do volné krajiny.
 • Budeme podporovat nákup ekologických vozů MHD s klimatizací a prosazovat rozumné omezení automobilové dopravy v centru města.
 • Podpoříme vznik nových vodních ploch ve městě i v okolí.
 • Zpracujeme konkrétní program na využívání dešťové vody pro zadržování vody ve městě a krajině.
 • Vyženeme horko z města maximální výsadbou zeleně a ochranou stávajících stromů a keřů, zastíněním dětských hřišť, pískovišť a zastávek, podporováním zelených střech a fasád, využitím průsakových dlaždic místo betonu nebo asfaltu.
 • Nedovolíme udělování výjimek z určené hodnoty limitů emisí pro velké znečišťovatele ovzduší.

7)  Bezpečné a čisté město

 • Prosadíme více strážníků v ulicích v nočních hodinách.
 • Zintenzivníme monitoring v problémových lokalitách.
 • Vybudujeme podzemní kontejnery na odpad v historické části města.
 • Zlepšíme pořádek kolem kontejnerů, zintenzivníme sbírání psích exkrementů především na sídlištích a sbírání cigaretových nedopalků u zastávek, především na hlavních městských třídách.
 • Budeme podporovat sběr, třídění, recyklaci, zpracování a využití komunálního odpadu včetně jeho biologicky rozložitelné složky.

8) Stárnutí obyvatelstva- důchodci patří domů nikoliv do domovů.

 • Připravíme město na stárnutí obyvatel.
 • Zajistíme terénního sociálního pracovníka pro seniory do každého obvodu, který navštíví domácnost seniora a pomůže nastavit systém pomoci ušitý přímo na míru potřebám celé rodiny (zajištění pomoci sociálních služeb, zařízení příspěvků, kompenzační pomůcky do domácnosti atd.).
 • Zajistíme možnost sociálního bydlení pro seniory.
 • Postupně nahradíme všechny spoje MHD za nízkopodlažní.
 • Podpoříme služby domácí hospicové péče.

 9)  Životní styl našich dětí

 • Říkáme NE centrálnímu stravování našich dětí.
 • Zkvalitníme dětí tím, že přispějeme na kvalitnější stravu v našich školkách, školách.
 • Budeme podporovat vznik a provoz otevřených sportovišť.
 • Budeme dále rekonstruovat sportovní a dětská hřiště u škol a školek.
 • Podpoříme v rámci výuky pohybovou gramotnost našich dětí (plavání, sportovní parky, příměstské tábory).

10) KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ

Přátelé, kamarádi, Pardubáci, všechna volební seskupení budou ve svých vizích a programech slibovat hodně podobné věci, nicméně my jsme již v minulosti dokázali, že umíme dané sliby zrealizovat. Tyršovy sady nebo Park Na Špici jsou toho důkazem. Vždy záleží na lidech, jejich charakteru a umu. Prosím myslete na to až půjdete k volbám a volte lidi, které znáte. Mají zkušenosti a již se osvědčili.

 

Slibujeme, že budeme používat zdravý selský rozum, naslouchat a vzájemně se respektovat.